Hírek
: Plusz csoportot indítunk a Plitvicei tavakhoz, még lehet jelentkezni! :) 2018. május 26

Katalógusrendelés

Ha szeretné ingyenes katalógusunkat megkapni, kérjük írjon a sutotourskft@gmail.com email-címre nevével és levélcímével. Katalógusunkat postázni fogjuk. Köszönjük!

Hívjon minket ingyenesen Skype-on!

My status

Naptár

Információk

Jelentkezés az utazásra. Személyesen irodánkban, partnerirodáinkban, telefonon, faxon, e-mailben, vagy a honlapunkon található on-line jelentkezési lap kitöltésével. Kérjük, jelentkezéskor olvassa el az utazási szerződést. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével és az előleg kifizetésével jön létre. Előleg a részvételi díj 40 %-a.

Biztosítás.
Részvételi díjaink a biztosítást nem tartalmazzák, de lehetőség van az irodánkban annak megkötésére. Amennyiben nem köt biztosítást, akkor a betegségből, balesetből adódó össze felelősség és költség az utast terheli.

Valamennyi utasunk részére – gyermekeknek is külön – érvényes útlevél vagy plasztik személyi igazolvány szükséges, ezek érvényességét nem áll módunkban ellenőrizni.

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
1. A Sütő Tours (továbbiakban ST), (H-8500 Pápa, Eötvös u. 4., GM engedély száma: U-00304) által szervezett külföldi
utazásokra a 281/2008 (XI.28.) kormányrendelet (továbbiakban R.), valamint a jelen feltételekben foglaltak az irányadók.Engedélyező és szakhatósági felügyeletet ellátó hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP,Pf.919-továbbiakban Hivatal-BFKH-
Az utas kijelenti, hogy jelen szerződés feltételeit elolvasta és azokat utastársai nevében is tudomásul vette.
2. Az utazás megkezdésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével létrejön az utas és a ST. között az R. szerinti utazási szerződés.
3. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét az ST. által közzétett tájékoztató tartalmazza. A közzétett adatokban esetleg történt változásokról a ST. írásban tájékoztatja az utast. Az utas a változás közlésétől számított 3 napon belül – költségtérítés nélkül – elállhat a szerződéstől.
4. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, illetőleg a szervezési költséget foglalja magában. A részvételi díjban nem szerepel a fakultatív program ellenértéke, valamint a biztosítás, amely irodánkban külön köthető meg.
5. Az utazásszervező fenntartja a díjváltozás jogát. A szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket is), az utazási szerződés-ben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, deviza forintárfolyamának változása miatt a ST. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Az áremelésről a ST. az utasokat levélben értesíti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas a levél kézhezvételétől számított 3 napon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat, és az iroda a már befizetett összeget visszatéríti.
6. A részvételi díj megállapítása az előleg befizetésénél történik meg. Az előleg összege a részvételi díj 40 %-a. A megállapított előleget a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell befizetni, külön felszólítás nélkül. A fizetés banki, postai átutalással, készpénzfizetéssel vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utas a részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik meg, akkor a ST. úgy tekinti, hogy az utas az utazáson nem kíván részt venni, ennek megfelelően az utast törli a részvételre jelentkezők nyilvántartásából.
7. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani. Az ezek elmulasztásából, megszegéséből eredő költségek az utast terhelik.
8. A ST. az alábbi esetekben állhat el legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal – a részvételi díj visszafizetése mellett – az utazási szerződéstől:
– Ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányzik.
– Ha a szerződéskötés után más olyan lényeges körülmény következik be, amely miatt a szolgáltatások teljesítése a vagyonbiztonság és a gazdaságosság határát – minden ésszerű lehetőséget figyelembe véve –túllépi.
– Ha a szolgáltatások teljesítését a szerződéskötés után, elháríthatatlan rendkívüli körülmények (pl. természeti katasztrófa, szállás-helyek megsemmisülése, háborús helyzet, terrorizmus, állami vagy egyéb hatósági rendelkezések) akadályozzák vagy veszélyeztetik.
Ha a ST. a szerződéstől eláll, vagy az utas azért áll el, mert a díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja, vagy az iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, az utas, az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre a ST-nak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a különbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a ST. köteles a különbözetet az utasnak megtéríteni. 
9. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, a ST. az utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és ennek költségeit megelőlegezheti. Az intézkedés költsége a ST-t terheli, ha a szerződés neki felróható, vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg.
10. A ST. az indulás megkezdése előtt a később jelentkezők részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkentésének jogát fenntartja (pl.: kedvezményes akció), ez az ajánlat nem vonatkozik a már szerződésben állókra és a befizetett díj akciós árra történő módosítása visszamenőlegesen már nem lehetséges.
11. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás írásban a Sütő Tours Kft. irodájába beérkezett. Az utas által visszamondot utazásokra az utasnak a Sütő tours Kft. részére az alábbi bánatpénzt kell megfizetnie.

Lemondás az indulás előtt, sztornódíj:
60-45 nappal a részvételi díj 10%-a
45-21 nappal a részvételi díj 25%-a
20-14 nappal a részvételi díj 50%-a
13- 7 nappal a részvételi díj 75%-a
6-0 nappal a részvételi díj 100%-a
meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a

12. Amennyiben az utazás vis major okok ( háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek) miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelentkező többletköltségek az utast terhelik. Erről és indokairól az iroda az utast a VIS MAJOR esemény bekövetkezte utáni 3 napon belül írásban értesíti.
13. A ST. felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a hiányosságok az utas, vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazásszervező kellő gondossággal sem láthatta előre.
14. A repülőutakkal kapcsolatosan az utas a repülőtársaságok utazási feltételeit az irodákkal kötött megállapodás részeként kötelezőnek fogadja el.
15. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az ST. vagy közreműködőjük (pl. fuvarozó) átvette.
16. Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és annak egy példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazási vállalkozót a panaszról tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket a helyszínen megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 15 napon belül írásban köteles a ST. tudomására hozni.
17. Az utazásszervező az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a
részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
18. Más irodák ajánlatait is értékesítjük. Ha az utazást nem vagy csak részben szervezi irodánk, akkor az esetlegesen felmerülő
kifogásokat csak továbbítani tudjuk az illetékes irodának, döntést hozni nem áll módunkban.
19. A ST. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy
az érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe.
20. A ST. fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és
jellegű programokra való felcserélésére kivételes esetekben.
21. Utasaink az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset-, poggyász illetve útlemondási biztosítást köthetnek. A díjszabás és a
feltételek alapja a Vienna Life biztosítóval kötött mindenkori érvényes megállapodás. Az utazás során az utas által
harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az utas felelős.
22. A ST. a vagyoni biztosításra vonatkozó szerződést a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötötte meg.
23. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó jogszabályai az irányadóak. A ST. által szervezett utazással kapcsolatos
minden perben a felek alávetik magukat a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Kellemes utazást és nyaralást kívánunk!

Autóbuszos utazás

busz

 • Autóbuszos utazásainknál utasainkat légkondicionált luxusautóbusszal utaztatjuk
 • Az autóbuszok általában 4 óránként tartanak 25 perces pihenőt, technikai szünetet
 • Az autóbuszon tilos a dohányzás
 • Az autóbuszon felejtett tárgyakért, poggyászokért irodánk felelősséget nem vállal.
 • Az autóbuszon számozott ülőhelyek találhatóak, így Ön jelentkezéskor kiválaszthatja, hol szeretne ülni
 • Az autóbuszokon utasonként egy bőrönd és egy kézitáska elhelyezésére van lehetőség
 • Az utazás alatt a gépkocsivezetőtől forintért lehet vásárolni hűtött italokat és kávét.

Információk

papa

 • SÜTŐ TOURS UTAZÁSI IRODA KFT. PÁPA , EÖTVÖS U. 4.
 • Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között
 • TEL.: (89)-510-162, 30/9473-185 | TEL./FAX: (89)-314-051
 • Web: www.sutotours.hu | e-mail: sutotourskft@gmail.com
 • MKGM ENG.: U-000304 | Adószám: 12949256-2-19

Nagyobb térképre váltás